ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Artikel 1. Toepassing algemene voorwaarden

1.1. Deze algemene voorwaarden gelden op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met STUGIO, ongeacht strijdige bepalingen vermeld op documenten van de opdrachtgever. Door het plaatsen van een bestelling erkent de opdrachtgever de algemene voorwaarden van STUGIO te aanvaarden.

 

Artikel 2. Aanbiedingen, offertes & orderbevestiging

2.1. Alle aanbiedingen en offertes van STUGIO zijn vrijblijvend tot op het ogenblik van de aanvaarding door de opdrachtgever. Offertes blijven geldig tot 30 kalenderdagen na offertedatum tenzij anders vermeld.

2.2. Al onze prijzen zijn exclusief BTW tenzij anders overeengekomen.

2.3. De overeenkomst komt tot stand wanneer de opdrachtgever de offerte ongewijzigd binnen de 30 dagen voor akkoord ondertekent en terugzendt aan STUGIO. Elke bestelling of orderbevestiging door de opdrachtegever, verbindt de opdrachtegever. De overeenkomst vervangt alle eerder afgesloten en/of mondelinge akkoorden.

2.4. De offerte is niet deelbaar en kan bijgevolg niet opgesplitst worden tenzij anders vermeld. Een samengestelde prijsopgave verplicht STUGIO niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

2.5. De bestelling wordt uitgevoerd vanaf ontvangst van het voorschot, tenzij nadrukkelijk anders vermeld in de offerte. Het bedrag van het voorschot staat steeds vermeld in de offerte.

2.6. In de overeenkomst, voornamelijk van toepassing bij grafische & interieur ontwerpen, staat steeds hoeveel feedbackrondes bij de prijs inbegrepen zijn.

2.7. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor de toekomstige opdrachten.

2.8. De prijs in de aanbiedingen en offertes zijn exclusief fotografie, grafische beelden op maat (zoals illustraties, iconen…), aankoop beelden, copywriting, vertalingen, SEO, webhosting en domeinnamen tenzij anders vermeld.

2.9. Eventuele meerwerken, veroorzaakt door derden of extra functionaliteiten / wensen die niet vermeld staan in de offerte, worden in regie uitgevoerd aan het basis-uurtarief van € 54,00/uur.

 

Artikel 3. Annulatie van de bestelling

3.1. De annulatie van een bestelling door de opdrachtgever is mogelijk zolang STUGIO z’n werkzaamheden nog niet heeft aangevat en mits betaling van een schadevergoeding van 15% van de overeengekomen prijs.

 

Artikel 4. Levering

4.1. De datum van levering wordt slechts als aanwijzing opgegeven en bindt STUGIO niet. Vertraging in de levering geeft de opdrachtgever geen recht op schadevergoeding of prijsvermindering noch op ontbinding van de overeenkomst.

4.2. Indien de partijen uitdrukkelijk een bindende leveringstermijn zijn overeengekomen, afspraken over (tussentijdse) deadlines worden van tevoren schriftelijk afgesproken in overeenkomst, wordt deze termijn verlengd indien de opdrachtgever in gebreke blijft om informatie, documenten, originelen, beelden (tijdig) over te maken en de verbeterde proeven (tijdig) te aanvaarden, of indien de opdrachtgever bijkomende bestellingen plaatst. De opdrachtgever draagt er dan ook zorg voor dat alle gegevens, waarvan STUGIO aangeeft dat ze nood­zakelijk zijn voor het uitvoeren van de opdracht, tijdig worden aangeleverd.

 

Artikel 5. Betalingsmodaliteiten

5.1. Tenzij anders overeengekomen (schriftelijk vermeld in de overeenkomst) dient de opdrachtgever bij elke bestelling een voorschot te betalen van 30% van het factuurbedrag. Na goedkeuring van ontwikkelde product(en) en / of dienst(en) is de opdrachtgever 70% van het factuurbedrag verschuldigd. Overdracht van originele bestanden, drukklare bestanden, illustraties, beeldmateriaal, inloggegevens website… kan pas plaatsvinden nadat de opdrachtgever de volledige som van overeenkomst betaald heeft. Deze bestanden worden, tenzij anders overeengekomen in de overeenkomst, overgedragen via Wetransfer (informatie op https://wetransfer.com/about).

5.2. Alle facturen zijn betaalbaar op hun vervaldag door overschrijving op het rekeningnummer van STUGIO (vermeld op alle facturen).

5.3. Alle facturen zijn betaalbaar binnen 14 dagen.

5.4. Nadat de opdrachtgever het geleverde product of dienst heeft goedgekeurd worden verdere veranderingen aan het product of dienst niet meer kosteloos uitgevoerd.

5.5. Indien de opdrachtgever niet overgaat tot betaling binnen 8 dagen na ontvangst van een aanmaning hiertoe, is de opdrachtgever aan STUGIO een nalatigheidsintrest verschuldigd van 12% per jaar en een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag met een minimum van € 100,00, vanaf de datum van aanmaning tot aan de volledige betaling.

5.6. STUGIO behoudt zich het recht voor om de verdere uitvoering van haar verbintenissen op te schorten totdat de opdrachtgever de vervallen facturen heeft betaald. Elke vertraging in de betaling door de opdrachtgever maakt alle verschuldigde sommen ineens opeisbaar. De opdrachtgever mag in dat geval de door STUGIO gemaakte creaties niet gebruiken. Tevens vervallen alle toegestane kortingen bij het niet respecteren van deze algemene verkoopsvoorwaarden.

5.7. Projecten die on hold zijn gezet door de opdrachtgever geven geen aanleiding tot schorsing van betaling. Voor projecten die langer dan 6 weken gepauzeerd worden, wordt er een restart fee aangerekend à rato van de tijd die nodig is om het project terug op te starten.

5.8. STUGIO is gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen en/of de toegang tot de diensten (bijvoorbeeld de website) geheel of gedeeltelijk en al dan niet tijdelijk te blokkeren, indien de opdrachtgever één of meer van zijn verplichtingen voortspruitende uit deze overeenkomst geheel of gedeeltelijk niet nakomt (zoals een niet-betaling van de factuur) zonder dat de opdrahtegever aanspraak kan maken op terugbetaling van vooruitbetaalde vergoedingen of schadevergoedingen. STUGIO zal in elk geval de opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen. Verder is STUGIO gerechtigd de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling en van rechtswege met onmiddellijke ingang te beëindigen in het geval de opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, de opdrachtgever een gerechtelijk akkoord heeft gevraagd of aanvaard, of meer algemeen de opdrachtegever in staking van betaling verkeert.

 

Artikel 6. Klachten – protest van de factuur

6.1. Elk protest dient per gemotiveerde aangetekende brief aan STUGIO te worden bezorgd binnen een termijn van 8 dagen. Voor klachten of betwistingen met betrekking tot de geleverde diensten vangt de termijn aan daags na levering. Met betrekking tot de factuur begint de termijn op de factuurdatum. Bij gebreke aan tijdig protest zijn de diensten/facturen definitief aanvaard en is betaling verschuldigd.

 

Artikel 7. Aansprakelijkheid – Algemeen

7.1. STUGIO verbindt zich ertoe alle te verstrekken diensten met zorg uit te voeren. Alle prestaties van STUGIO zijn middelenverbintenissen. STUGIO is niet aansprakelijk voor fouten in de uitvoering te wijten aan onvoldoende of verkeerde input door de opdrachtgever.

7.2. STUGIO kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige fout (zelfs een grove fout), behoudens ingeval van bedrog. STUGIO zal, wat ook de oorzaak, de vorm of het voorwerp is van de vordering waarbij de aansprakelijkheid wordt ingeroepen, in geen geval aansprakelijk kunnen worden gesteld voor enige gevolgschade zoals bijvoorbeeld verlies van verwachte winst, daling van omzet, verhoogde operationele kosten, verlies van cliënteel, welke de opdrachtgever of derden zouden lijden ten gevolge van enige fout of nalatigheid van STUGIO of een aangestelde.

7.3. STUGIO is op geen enkele manier aansprakelijk voor de inhoud van de door de opdrachtgever aangeleverde materialen (inclusief beeldmateriaal), evenals voor de inhoud die de opdrachtgever zelf op haar systemen (bij bijvoorbeeld website) plaatst. De opdrachtgever dient zich ervan te vergewissen dat het aangeleverde materiaal geen inbreuk vormt op enige intellectuele eigendomsrechten of wettelijke bepalingen.

7.4. STUGIO is niet aansprakelijk voor het eventueel offline gaan van de website, wanneer dit te wijten is aan technische of administratieve problemen bij haar leveranciers en/of onderaannemers, kwaad opzet (hacking) of overmacht. STUGIO is evenmin aansprakelijk voor het gebeurlijk offline gaan van e-mailadressen, waarvan de hosting door haar werd aangeboden, te wijten aan technische problemen bij leveranciers of onderaannemers, kwaad opzet (hacking) of overmacht.

7.5. De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de back-up van de op de website vermelde gegevens, evenals voor de back-up van zijn e-mailberichten. Voor zover er door STUGIO back-ups genomen zouden worden, zijn deze enkel bestemd voor intern gebruik.

7.6. De aansprakelijkheid van STUGIO met betrekking tot aan de opdrachtgever geleverde diensten is in elk geval beperkt tot ofwel de terugbetaling van de door de opdrachtgever betaalde prijs, ofwel het opnieuw uitvoeren van de diensten, naar keuze van STUGIO. De totale aansprakelijkheid van STUGIO, zal nooit meer bedragen dan de prijs die door de opdrachtgever aan STUGIO werd betaald voor de diensten die aanleiding gaven tot het schadegeval.

7.7. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft STUGIO het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

7.8. Wat de diensten afkomstig van derde leveranciers betreft, aanvaardt STUGIO geen enkele aansprakelijkheid boven of anders dan de aansprakelijkheid die de derde leveranciers bereid zijn te aanvaarden voor hun producten of diensten.

7.9. De opdrachtgever erkent onderling e-mail als wettelijk, geldig bewijsmiddel.

7.10. STUGIO regelt en begeleidt het drukwerk dat aan derden wordt uitbesteed maar is op geen enkele manier verantwoordelijk voor eventuele afwijkingen of fouten in het drukwerk. De opdrachtgever gaat ermee akkoord alle bestanden grondig na te kijken voordat de opdracht gedrukt wordt en draagt de volledige verantwoordelijkheid van de correctheid van het drukwerk. Geringe kleurafwijkingen (5%) kunnen steeds voorkomen (eveneens met eerder geleverd drukwerk).

 

Artikel 8. Aansprakelijkheid software

8.1. Onverminderd artikel 7, geldt inzake software het volgende: de feilloze werking van een computerconfiguratie (het geheel van hardware en software) kan nooit volledig worden gegarandeerd, dit zowel wegens externe factoren (stroomuitval of -storing, blikseminslag,…) als wegens factoren eigen aan de computerconfiguratie (defecten, netwerkstoringen, onontdekte fouten in systeem- en toepassingssoftware,…), zodat o.m. onverwacht verlies van (zelfs alle) programma’s en/of gegevens kan optreden. De opdrachtgever verbindt zich ertoe aangepaste mechanismen voor de beveiliging, de bewaring en de herstelling van gegevens te installeren.

 

Artikel 9. Ontwikkeling van programmatuur

9.1. STUGIO heeft het recht gebruik te maken van open source componenten.

9.2. STUGIO is niet verantwoordelijk voor malfuncties, bugs en updates in open source systemen en externe ondersteunende systemen (vb. browsers, operating systemen…) of de gevolgen ervan op de programmatuur na oplevering.

9.3. STUGIO kan naar eigen inzicht aan de opdrachtgever voorstellen om gebruik te maken van bestaande (al dan niet betalende) modules. De werking van deze modules wordt beschouwd als standaard functionaliteit. Wijzigingen aan de werking van deze modules zijn niet voorzien in het voorstel tenzij dit expliciet werd vermeld. STUGIO kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de correcte werking van deze modules.

 

Artikel 10. Domeinnamen en webhosting

10.1. STUGIO treedt enkel op als bemiddelaar voor de opdrachtgever bij het verkrijgen van een domeinnaam en/of IP-adressen en het verlenen van een webhosting.

10.2. Aanvraag, toekenning en eventueel gebruik van een domeinnaam en/of IP-adressen zijn afhankelijk van en zijn onderworpen aan de geldende regels en procedures van de desbetreffende registrerende instanties. De desbetreffende instantie beslist over de toekenning van een domeinnaam en/of IP-adressen. STUGIO vervult bij de aanvraag slechts een bemiddelende rol en geeft geen garantie dat een aanvraag ook wordt gehonoreerd.

10.3. Domeinnamen worden geregistreerd op naam van de opdrachtgever en de opdrachtgever is volledig verantwoordelijk voor het gebruik van het domein en de domeinnaam. De opdrachtgever vrijwaart STUGIO tegen iedere aanspraak van derden in verband met het gebruik van de domeinnaam, ook indien bij de verkrijging van de domeinnaam STUGIO geen bemiddeling heeft verleend.

10.4. Alle hostingcontracten door STUGIO aangeboden, hebben een basistermijn van één jaar. Wanneer de opdrachtgever verkiest de webhosting van het project via STUGIO te laten verlopen, gebeurt de hosting op een geoptimaliseerde server en is de opdrachtgever gebonden door de algemene voorwaarden en de afspraken met de hosting partner waarop STUGIO een beroep doet. De opdrachtgever erkent van deze voorwaarden en afspraken op de hoogte te zijn en deze te aanvaarden.

10.5. Wanneer de opdrachtgever verkiest de webhosting van het project door een andere hosting partner te laten verzorgen, is hij gebonden aan de voorwaarden die deze hosting partner stelt. STUGIO is niet verantwoordelijk voor de performantie en veiligheid. Eventuele meerwerken door STUGIO als gevolg van de keuze voor de betreffende hosting provider worden doorgerekend aan de opdrachtgever.

10.6. Het is de opdrachtgever niet toegestaan om op websites die worden gehost via STUGIO copyright materiaal, pornografische, racistische, antisemitische, negationistische of haatdragende boodschappen of wapens te verspreiden, ten toon te stellen of te verkopen.

10.7. STUGIO is niet verantwoordelijk voor de veiligheid van of de toegang tot de website.

10.8. Hosting wordt periodiek vooruit gefactureerd voor de komende periode.

10.9. Tenzij anders is overeengekomen staat de opdrachtgever zelf in voor de transfer van een website in geval van beëindiging van een hostingovereenkomst. Indien daarvoor de bijstand van STUGIO wordt gevraagd, zullen deze prestaties in regie worden aangerekend.

 

Artikel 11. Intellectuele eigendomsrechten

11.1. Alle door STUGIO verstrekte producten en diensten mogen zonder de uitdrukkelijke toestemming van STUGIO niet worden bewerkt of verwerkt in andere (online) drukwerken, websites… dan de (online) drukwerken, website… waarvoor de producten en diensten oorspronkelijk geleverd zijn.

11.2. De door STUGIO verstrekte ideeën, concepten, (proef)-ontwerpen, beeldmaterialen… blijven eigendom van STUGIO. Voor zover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, is uitsluitend de STUGIO daartoe bevoegd.

11.3. STUGIO behoudt zich het recht voor de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

11.4. Gegevens (teksten, foto’s, illustraties…) die door de opdrachtgever zijn aangeleverd, worden geacht in regel te zijn met de geldende wetten op het auteursrecht en de overige intellectuele eigendomsrechten. STUGIO is niet aansprakelijk wegens schending van octrooien, licentie of andere rechten van derden door het gebruik van gegevens, welke haar door of vanwege de opdrachtgever ter uitvoering van de opdracht zijn verstrekt. De opdrachtgever dient zelf te onderzoeken naar het bestaan van deze rechten, waaronder octrooirechten, merkrechten, tekening- of modelrechten, auteursrechten, portretrechten… van derden.

11.5. Indien bij het ontwikkelen van een website, vormgeven van drukwerken… gebruik gemaakt wordt van foto’s of tekeningen die niet door de opdrachtgever werden aangeleverd, maar door STUGIO werden gehaald van een website die online foto’s en illustraties ter beschikking stelt al dan niet tegen betaling, dan is de gebruikslicentie die de opdrachtgever op deze foto’s en tekeningen verkrijgt, afhankelijk van de voorwaarden, bepaald op de website van deze online bibliotheek. In de regel zal deze gebruikslicentie niet exclusief zijn. STUGIO verstrekt geen enkele garantie met betrekking tot deze foto’s en illustraties.

11.6. De Intellectuele Eigendomsrechten verbonden aan het CMS (d. i. de nodige software, modules… voor het beheer van de inhoud, de basisvormgeving… van de website) behoren exclusief toe aan STUGIO of een derde waarmee STUGIO hieromtrent een overeenkomst heeft gesloten.

11.7. De eigendom van de bronbestanden van een door STUGIO ontwikkeld product of creatie blijft te allen tijde eigendom van STUGIO en zal niet worden aangeleverd.

 

Artikel 12. Onderhoudscontract website

12.1. Na de contractuele garantieperiode van 4 weken kan de opdrachtegever er voor kiezen dat STUGIO de website onderhoud via een onderhoudscontract. Zo’n onderhoudscontract laat ons toe om een vast aantal uren te reserveren in de planning om wijzigingen en ondersteuning te leveren tegen een vaste kostprijs. Het contract is 1 jaar geldig, tenzij anders werd overeengekomen.

 

Artikel 13. Beëindiging van de overeenkomst

13.1. Indien de opdrachtgever zich schuldig maakt aan een zware contractuele wanprestatie die de opdrachtegever niet herstelt binnen de 8 dagen na ontvangst van een ter post aangetekende ingebrekestelling, heeft STUGIO het recht om ofwel (1) de overeenkomst te schorsen totdat de opdrachtegever zijn verbintenissen is nagekomen, ofwel (2) de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen. De niet-betaling van één of meerdere facturen op hun vervaldag, zal altijd worden beschouwd als een zware contractuele wanprestatie.

13.2. Bij beëindiging van de overeenkomst zal de opdrachtegever alle door STUGIO verleende diensten betalen, alsook de kosten die STUGIO moet maken als gevolg van deze beëindiging, vermeerderd met een forfaitaire schadevergoeding van 30% van het bedrag dat STUGIO nog had kunnen factureren aan de opdrachtgever indien de overeenkomst volledig zou zijn uitgevoerd. Het eventueel betaald voorschot blijft hoe dan ook verworven voor STUGIO. Bovendien behoudt STUGIO het recht om een hogere schadevergoeding te vorderen indien zij bewijst dat haar werkelijk geleden schade groter is dan de forfaitaire schade zoals hierboven bepaald.

13.3. Niettemin aanvaardt elke partij om aan de andere partij een redelijke termijn toe te kennen om haar eventuele tekortkomingen te verhelpen, en om steeds eerst te zoeken naar een minnelijke regeling.

 

Artikel 14. Geheimhoudingsplicht

14.1. Partijen verbinden zich ertoe de commerciële en technische informatie en de bedrijfsgeheimen die zij vernemen van de andere partij, zelfs na de beëindiging van de overeenkomst, geheim te houden en enkel te gebruiken voor de uitvoering van de overeenkomst.

 

Artikel 15. Referentie

15.1. De opdrachtgever gaat ermee akkoord dat de door STUGIO voor de opdrachtgever ontwikkelde product wordt opgenomen in het referentieportfolio van STUGIO en mag gebruikt worden als promotiemateriaal en deze o.m. te publiceren op de website of op sociale media, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt verzocht door de opdrachtgever.

 

Artikel 16. Overmacht

16.1. Overmacht situaties zoals bijvoorbeeld stakingen, publieke onrust, administratieve maatregelen en andere onverwachte gebeurtenissen waarover STUGIO geen controle heeft, bevrijden STUGIO, voor de duur van de hinder en voor hun draagwijdte, van haar verbintenissen, zonder recht op enige prijsvermindering of schadevergoeding voor de opdrachtgever.

16.2. Wanneer in bovenstaande situatie geconcludeerd wordt dat het niet meer mogelijk is de verbintenissen redelijkerwijs na te komen, zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden. Eventuele reeds geleverde prestaties door STUGIO tot aan het moment van overmacht zullen alsnog gefactureerd worden.

 

Artikel 17. Nietigheid

17.1. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is, zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zullen STUGIO en de opdrachtgever de nietige bepaling vervangen door een andere bepaling die het doel en de strekking van de nietige bepaling zoveel mogelijk benadert.

 

Artikel 18. Toepasselijk recht – bevoegde rechtbank

18.1. Het Belgisch recht is van toepassing op de overeenkomsten van STUGIO. Elk geschil met betrekking tot het sluiten, de geldigheid, de uitvoering en/of de beëindiging van deze overeenkomst zal worden beslecht door de bevoegde rechtbank te Kortrijk.

©2021 SHAPED BY THE MASTER HIMSELF

-ALGEMENE VOORWAARDEN-

GIOVANNI MAES

HALLO@STUGIO.BE

+32 499 33 19 18

MENENSTRAAT 86

8890 DADIZELE

BE 0680.377.893

  • Facebook
  • Instagram
  • LinkedIn